با اعضای تیم ما آشنا شوید
بهترین ها با ما کار می کنند

اعضای تیم

مهسا نوری

بازاریابیاعضای تیم

دانیال خدایی

مدیر اجراییاعضای تیم

ماریا غفاری

منابع انسانیاعضای تیم

نادر محمدیان

مدیر عامل